โรงเรียนวัดดอกไม้

หมู่ที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055484184
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
nopic

วัดดอกไม้
#ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดดอกไม้ เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดดอกไม้ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้เป็นสถานที่เรียน ครูใหญ่ชื่อ นายเทียบ  ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2466 ใช้ที่ดินธรณีสงฆ์ มีพื้นที่ 10 ไร่ 2งาน 23 ตารางวา จากเงินงประมาณและเงินบริจาคสมทบ โดยปลูกสร้างอาคารเรียน  ตามแบบ ป.มาลากุล  จำนวน 4 ห้อง กับอีก 1 ห้องประชุม การก่อสร้างดำเนินการในสมัยของหลวงบริบูรณ์  วุฒิราษฏร์เป็น นายอำเภอพิชัย  และนายอำนวย  คำคงอยู่เป็นครูใหญ่  ซึ่งอาคารเรียนก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2500 เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1-4 มีครูจำนวน 4 คน ปี พ.ศ . 2511  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2512  นายบุญเลิศ  กิมขาว  ย้ายมาเป็นครูใหญ่  ได้สร้างบันไดคอนกรีตทั้ง 2 ข้าง และเจาะบ่อยาดาล 1 บ่อ จากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2515  นายเลี่ยม  บุญบุตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ก่อสร้างรั้วลวดหนาม เสาคอนกรีตจากการบริจาคเงินแลได้เงินงบประมาณการก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1หลัง ปี พ.ศ. 2519 นายสุรศักดิ์  รุจิพจน์  รักษาการแทนครูใหญ่  ปี พ.ศ. 2520  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  1 หลัง  จำนวน  2  ห้องเรียน  แบบป.1ฉ. และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  และหาเงินบริจาคซื้อเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง  ปี พ.ศ. 2521  นายสุรศักดิ์  รุจิพจน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1ฉ. จำนวน  1หลัง  ปี พ.ศ. 2522 ได้รับเครื่องโรเนียว  จำนวน  1เครื่อง  ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง แบบ สปช.103/26 ปี พ.ศ. 2527 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ.  จำนวน  3  ห้องเรียน  โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดดอกไม้ได้จัการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ส่งเสริมศิลปะดนตรีไทย  มีความพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วม  ปลอดสารเสพติด  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

1. ให้บริการการศึกษาในเขตบริการ ครบทุกคน

2. เน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบวินัย

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ได้มาตรฐาน

4. จัดส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่

5. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย

1. ให้บริการการศึกษาในเขตบริการ ครบทุกคน

2. ให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ อย่างเต็มความสามารถ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 -30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวเสาวลักษณ์ เตชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้พร้อมคณะครู นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายพิชัยท่าพญา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง